2017/2018, Mednarodna nadgradnja kritičnega mišljenja (ključni ukrep 1)

Namen projekta, za katerega smo sredstva pridobili na razpisu centra Cmepius, je bil, da zaposlenim na šoli omogočimo razviti transverzalne kompetence s poudarkom na timskem delu v mednarodnem okolju, zvišanjem motivacije za izobraževanje v mednarodnem okolju ter sposobnost strokovnega dialoga v tujem jeziku ob upoštevanju medkulturnih prvin.

Na šoli smo želeli zagotoviti pozitivno in inovativno delovno okolje, z zaposlenimi, ki znajo kritično vrednotiti informacije in jih na tak način predstaviti tudi učencem ter staršem. Navedeno smo spodbujali v okviru visoko kakovostnih strukturiranih tečajev, opazovanjem pouka in navsezadnje izmenjave prakse s poučevanjem učiteljice angleščine v tujini.

Cilji projekta so bili:

  • spodbujati uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju predvsem v povezavi z IKT in razvojem kompetenc,
  • vzpostaviti učinkovito delo po vertikali za razvoj zgoraj omenjenega s poudarkom na kritičnem mišljenju in sicer od vrtca dalje,
  • izboljšati jezikovne kompetence zaposlenih in učencev ter spodbujati k večjezičnosti in raznojezičnosti ter tako doseči večjo osveščenost o pomenu učenja tujih jezikov,
  • dvigniti osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo v mednarodnem prostoru,
  • z vzorom spodbuditi predvsem učitelje nejezikovnih predmetov, da se aktivneje vključujejo v mednarodno okolje.

Učitelji in vzgojitelji naj bi z opazovanjem na delovnem mestu pridobili znanja/spretnosti in kompetence na naslednjih področjih:
– strokovna usposobljenost s področja kakovostnih pristopov na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega poučevanja s       poudarkom na inovativnih pristopih na področju prvega in drugega triletja, predmeta šport in zgodnjega učenja tujih jezikov,
– znanja in kompetence za pripravo kvalitetnih učnih gradiv (pisnih in spletnih),
– kritično vrednotenje lastnega dela,
– jezikovne spretnosti in sporazumevanje v tujem jeziku,
– projektni menedžment/menedžment mednarodnih projektov,
– veščine timskega dela v medkulturnem timu,
– razumevanje tujih izobraževalnih sistemov.

Pričakovani učinki na udeležence in posledično na sodelujoče organizacije ter ciljne skupine so bili:
– potrditev nekaterih strokovnih izkušenj in hkrati poglobitev specifičnih strokovnih, didaktičnih in metodoloških znanj, ki se bo izkazovalo v kakovostnejšem izvajanju učnega procesa oziroma dnevnih aktivnosti v vrtcu,
– dvig jezikovnih kompetenc in posledično notranje motivacije za učenje tujih jezikov, ki bodo omogočile deliti lastna spoznanja, dosežke ter izkušnje s soudeleženci izobraževanj ter na raznih mednarodnih konferencah,
– pripravljenost oblikovati in nadgraditi lastna prepričanja z novimi znanji, predvsem pa osmisliti in razumeti pomembnost razvoja kompetenc ter transverzalnih veščin za današnje generacije,
– razvijanje retoričnih veščin in javnega nastopanja, veščin povzemanja strokovnih znanj in posredovanje le-teh strokovni javnosti,
– povišana motivacija za aktivno državljanstvo, evropsko državljanstvo in pridobljene medkulturne kompetence,
– dvig zavesti o pomenu evropskih projektov, zlasti programa Erasmus+ za učinkovito delo in odpiranje šolskega okolja potrebam Evrope prihodnosti, ki se bo pokazalo v povečanem številu članov ekipe, ki so se pripravljeni vključiti v mednarodni projekt kot partnerji ali prijavitelji,
– navezovanje stikov za možnosti širitve partnerskih mrež in povišan interes za vlogo izvajalca za spremljanje pouka predvsem med učitelji nejezikovnih predmetov.

Projekti OŠ Dobje © 2021.